DL maxiview

As earste in Noard-Nederlân is de gemeente T-diel dwaande mei it yn 'foto' bringen fan har doarpen. Hjirfoar wurdt yn alle strjitten om de 20 meter in panoramafoto makke. Al dizze foto's komme yn in database en wurdt sa tagonklik makke foar de ferskate gemeente-amtners.

Om dizze foto's te meitsjen is de help ynskeakele fan it bedriuw MaxiView. Dizze meitsje mei in spesjale kamera en tarêden auto de foto's.
Omdat it wol in apart weintsje is dat sa troch de strjitten fan Eastermar kachelet en ek noch foto's makket, sjogge de measte ynwenners wol even fernuvere op.

Oar doarps- en ferieningsnijs: