Under lieding fan formateur Gjalt Benedictus fan Garyp is der in akkoart berikt oer de opset fan in nij kolleezje fan B&W foar de gemeente Tytsjerksteradiel.
Yn de bylages fine jo it parseberjocht oer de opset en de portefúljeferdieling. Yn in twadde bylage sjogge jo de komplete portefúljeferdieling .
tytsjerksteradiel_logo

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: