Op fersyk fan Doarpsbelang Eastermar hat de gemeentlike Strjitnammekommisje op 26 maart ll. unanym ynstimd mei it plan de namme fan 'e Seadwei - fan Healewei oant Achttjinnewei - te werneamen. Ta de werneaming is besluten fanwege de unike situaasje oan dit part fan de wei. Foar in lyts oantal bewenners sil dit konsekwinsjes ha, it betreft de nûmers 5 (O. Brouwer) en 7 (T. Schokker). KPN en Post.nl ha tasein de oerlêst foar dy adressen sa beheind mooglik te hâlden.

Kommende woansdeitemoarn om 10 oere sil boargemaster Gebben fan Tytsjerksteradiel it nammeboerd offisjeel ûntbleatsje.
Yn ferbân mei de coronakrisis wurdt fan fierdere feestlikheden ôfsjoen!
Publyk en parse wurdt frege om de RIVM-rjochtlinen te respektearjen en yn 'e auto sitten te bliuwen óf 1,5 mt. ôfstân fan elkoar te hâlden.

logo gemeente Tytsjerksteradiel

boargemastersloane

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen