Tytsjerksteradiel hat in nije webside.

Tal fan ferbetteringen binne oanbrocht op it mêd fan foarmjouwing en yndieling. Boppedat is de sykfunksje ferbettere en kriget ek de Fryske taal rom omtinken. 

Mei de nije hiemside wol de gemeente de tsjinstferliening nei de boargers ferbetterje.

webside-t-diel

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen