Op jo stimpas stiet dat jo op 15 maart stimme kinne foar de Provinsjale Steaten en it wetterkipsbestjoer op it adres: 't Hôf 86.
Net eltsenien sil dit adres bekend foarkomme, mar de lokaasje is de gymseal fan sportterrein de Burgerkamp.

gymseal burgerkamp

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: