...hea!

Hea nee, it binne hjerstblledden.

hea-24-10-13

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: