... in pracht kuierplak.
AVD 2013

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: