...mei de tiid meigean!

analoge aanplakzuil

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: