...foarkomme dat der stiennen op it Breed oan 'e swalk geane.

 swalkers

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: