...tiid foar it briedseizoen.

 broedseizoen

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: