... winterbeammen en in Broekophâlder yn transysje (;-).

winterbeam1

winterbeam2

winterbeam3

winterbeam4

broekoph trans

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: