... respekt foar de frijwilligers dy't yn waar en wyn op âldpapierdei oan't wurk binne foar it goeie doel!

ald papier

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: