...efkes wuivje nei ús winkelman Sjouke. Hy sit tenei achter in rútsje.

sjouke

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: