...rûzich waar.

Dizze beam, oan it begjin fan de Mâlewei, joech belies.

Mâlewei, Eastermar

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: