...it earste (en miskien wol it lêste) bytsje snie fan 2021.
Dizze tafelsniepop is yn elts gefal folslein by de tiid.

sniepop 2021
Foto ynstjoerd troch Jeike Hoek.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: