...praat mar Frysk by Sippie en Sjouke!

praatmarfrysk

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: