...iepenbier ferfier?

In skoft lyn is yn opdracht fan Doarpsbelang in enkête hâlden oer it ferlet fan iepenbier ferfier yn Eastermar. De konklúsjes út dy enkête moatte der net om liicht hawwe, want Arriva is mei in gelede bus delkaam om de bewenners fan ús doarp nei jo-sizze-it-mar te ferfieren.

Of soe ien fan de sjauffeurs de auto fan de baas meikrigen hawwe? Hoe moat soks mei de 'bijtelling'.

openbaarvervoer.gif

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen