... earrebarren sjen

Nee dizze kear gjin 1 april mar Goed Freed. In hiel wat gruttere wierheidsgehalte dus.
Dizze earrebarre kaam even te dag-sizzen achter it hûs fan de Borger-Struiksma.
Anna Margriet wennet al 20 jier op dit bysûndere plakje, offisjeel oan de Skûlenboarcherwei 3 mar eins oan de Bûtlansreet. "Eartiids kamen hjir hast nea kuierders nel, mar de lêste tiid is't hjir drok", aldus Anna Margriet.
Yn de achtergrûn de nije stal fan de famylje Wind.

earrebarre.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen