... in folsleine drumband op 'e jierdei krije.

En no mar hoopje dat Freerk de Hoop, foarsitter fan de Marco's, genôch oranjekoeke yn 'e hûs hie.

Freerk de Hoop, de Marco's
Freerk de Hoop links op de foto

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: