Oer net al te lange tiid sil it wetterboartersplak iepene wurde. Wurklju binne drok dwaande om der foar te soargjen dat de jeugd aanst omraak klauterje, spatte, skommelje en springe kin. In lytse yndruk kinne jim krije troch dit plaatsje te besjen. Yn maart 2009 wiene de earste aktiviteiten der al. Ek wat de hûzebouwerij oanbelanget binne de earste stappen no sichtber.

P1030206

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: