Toelichtingstekst door Ingenieursburo Oranjewoud bij de plannen zoals deze zijn gepresenteerd op de Doarpsbelangvergadering van 28 november jongstleden.

DK Parelschets

Aanleiding

Eastermar is een 'smûk'en fraai geconserveerd dorp gelegen tussen de Leijen en het Burgumermeer. Het dorp is één van de belangrijkste parels langs de Lits-Lauwersroute. Eastemar beschikt op dit moment bij lange na niet over de capaciteit en de voorzieningen om toervaarders goed op te vangen. Met de maatregelen wordt getracht wordt getracht tourvaarders vast te houden in Eastermar mede met het doel om economische bestedingen in het dorp en achterland te vergroten. Daartoe moet onder andere de opvaart naar het dorp worden verdiept.

Het herinrichtingontwerp

Belangrijkste vertrekpunten bij het opstellen van de plannen voor het gebied zijn geweest het creëren van ruimte voor passantenplaatsen (32) inclusief de mogelijkheden voor recreatie op de wal (dagrecreatie), scheiding tussen de recreanten en de vaste ligplaatsen van de watersportvereninging (slechts te gebruiken als overloop in tijden van drukte) en het creëren van een plan met draagvlak dat aansluit op de kenmerkende structuur van het dorp.

Belangrijkste knelpunt in het gebied in zijn huidige vorm is het tekort aan ruimte. Met andere woorden een ingrijpende herverkaveling van functies in het gebied is nodig om überhaupt voldoende ruimte voor passerende tourvaarders te kunnen creëren. Veel kosten die nu gemaakt moeten worden om functies te herplaatsen woerde de facto veroorzaakt doordat de ruimte moet worden gecreëerd voor passantenplaatsen.

De nieuwe passantenplaatsen worden voornamelijk gepositioneerd rond een eiland. Dit eiland ontstaat door het recontrueren van een oude meander van de Lits zoals die rond 1800 langs Eastermar liep. Op die wijze wordt cultuurhistorie verweven en passanten een 'eigen' plek gegeven in het gebied. De passantenplaatsen zijn voorzien van water en elektriciteit. Door een Hoogholt (hergebruik oude Hoogholt) worden de passantenplaatsen verbonden met het ijsbaanterrein.

Dagrecreatieve mogelijkheden voor recreanten (trapveld, volleybal, speeltoestellen, rondwandelmogelijkheden) bevinden zich op de nieuw in te richten IJsbaanterrein. De ijsbaan krijgt in het model een natuurlijker vorm en aankleding. Een kleine accidentering in het gebied met bossages vesterkt het natuurlijke beeld van het gebied, onderbreekt op speelse wijze zichtlijnen en kan in de winter als eilandje op de ijsbaan fungeren. De maatregelen voorzien uiteraard in een nieuwe egalisering van de ijsbaan opdat deze in de winter sneller een sterke en egale ijsvloer heeft.

In het plan is een multifunctioneel gebouw beoogd dat een funtie zal hebben voor diverse functies en verenigingen in het dorp.
(WSV, IJsbaanver. sanitaire voorzieningen voor passanten, etc)

'Opschuiven' van de vaste ligplaatsen voor de watersportvereniging is in de planvorming noodzakelijk om ruimte te creëren. De nieuwe locatie van de WSV is aan de noordzijde van de ijsbaan gesitueerd. Er is ruimte voor ca. 50 boten. Ter hoogte van Snakkerbuorren (voormalige loswal) komt de aanlegsteiger voor de rondvaartboot en even verderop voor kano's. Deze laatste steiger vormt mede de verbinding met het wandelpad rond de ijsbaan en Snakkerbuorren zelf. Het pad rond de ijsbaan loopt langs de (binnen)kade en kan deels overgaan in een steiger (langs de vaste ligplaatsen).

Er is voor gekozen het hoogholt te verplaatsen naar het eiland. Daar stelt het de passanten in staat de vaste wal te bereiken. Het eiland wordt groter en geschikt gemaakt voor passanten. De vorm van het eiland is zodanig dat de meander die daar ooit lag weer zichtbaar wordt gemaakt.

De parkeerplaats die nu bestemd is voor de bewoners van het Wâltsje wordt uitgebreid ten behoeve van recreanten en toeristen die Eastermar bezoeken en is mede een antwoord op de huidige parkeerproblemen.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: