Earder hawwe jim hjir op dizze side lêze kinnen oer hoe't it allegearre komt mei ús doarpsplein en wat de stân fan saken wie.

 IMG 2309

Op dit stuit is men dwaande om it prachtige iepenbiere sit-elemint te pleatsen om en ûnder de kastanjebeam op de kop fan it Wâltsje.

IMG 2319

Under tafersjoch fan ús eigen 'Broekophâlder' wurdt de montaazje útfierd.

 IMG 2317

Mei nammen as Jan Wind as eardere doarpsbelangfoarsitter en Rienk Vlieger as betinker koe it fansels net oars en betink, mei de hurde-wyn-sfear yn 'e achterholle, in mânsk skûtsjeswurd as tafel/poadium.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: