Okkerdeis hawwe de ynwenners fan Eastermar de earste edysje fan de nije doarpskrante 'MARNIJS' yn de bus krigen. En eins is dat hiel flot, want it komt der op del dat Eastermar noch gjin jier sûnder papieren doarskrante sitten hat. De lêste BREEDút kaam út yn oktober 2014. In grut komplimint foar de nije redaksje en oare minsken dy't harren ynset hawwe om de doarpskrante wer nij libben yn te blazen!

De webredaksje fan Eastermar.nl winsket de nije kollega's in protte sukses en in soad moaie - en nijsgjirrigge - edysjes fan MARNIJS ta!

Marnijs

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: