Tongersdeitemiddei is it nagelnije keunstwurk by De Kjellingen ûntbleate yn oanwêzigens fan fertsjintwurdigers fan de gemeente Tytsjerksteradiel, Doarpsbelang Eastermar en gebrûkers fan it gebou De Kjellingen.


IMG_8137

Keunstner Hans Jouta fan Ferwert hat útlein wat de bylden by de yngong symbolisearje. De hichte fan de bylden wiist op de hege lizzing fan it gebiet De Kjellingen; de foarm fan it keunstwurk is in ferwizing nei bygelyks slachtosken fan mammoeten om oan te jaan dat De Kjellingen in hiel âld gebiet is. De persoanen boppe op it keunstwurk symbolisearje de âlders dy't harren bern oan De Kjellingen tabetrouwe foar soarch, oandacht en begelieding.
In prachtige útlis. Letter sil oan dit stikje noch in bydrage fan Doarpsbelang taheakke wurde.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: