Al earder is op dizze side oandacht bestege oan de doarpsútwreiding dy't op kommendewei is.  De omwenjenden kinne stadichoan fernimme dat de wurksumheden út ein set binne.
Op de foto's fan buertbewenner Auke Dotinga is te sjen dat de kunetten foar de wegen groeven wurde en folle wurde mei sân.
12_augustus_200917_augustus_200917_augustus_2009_2

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: