Besichtiging kavels van 16.30 - 18.45 oere
Start feiling 19.00 oere

Achtergronden Dorpsveiling

Al vanaf eind 80-er jaren vorige eeuw kampten de korfbalvereniging "De Oanhâlder Wint" (D.O.W.) en de voetbalvereniging "Eastermar" (V.V.E.) met een gebrek aan kleedruimte op het sportcomplex "De Burgerkamp". Toen - rond 1995 - na een ingrijpende herinrichting van het complex ook de tennisclub "Marslach" de benodigde ruimte vroeg voor activiteiten , werd het probleem helemaal nijpend.
Intussen had, in het kader van privatisering, een stichting het beheer gekregen over de verblijfs- en kleedaccomodatie. Deze stichting diende een plan voor uitbreiding van de accommodatie in bij het gemeentebestuur. Dat plan werd goedgekeurd en vanuit Burgum kwam, met die toestemming, ook een subsidie los om de uitvoering van de plannen te kunnen betalen. Maar… het toegekende bedrag bleek te gering om het ingediende plan geheel te kunnen bestuiveren. Er moest een financieel "gat" gedicht worden.
Stichting "De Burgerkamp" formeerde, naar goed Nederlands gebruik, een commissie bestaande uit leden van de drie belanghebbende sportclubs (korfbal, voetbal en tennis).
Die commissie ging onder de naam "Kommisje Fûnswerving Burgerkamp" (K.F.B.) aan de slag. In de herfst van 2000 ontstond het idee om een dorpsveiling ( een verkoping van goederen èn diensten, ingebracht door de dorpsgenoten) te houden om zo een poging te doen de financiële kloof te over-bruggen. Sindsdien is die commissie intensief bezig geweest om het plan handen en voeten te geven en met hulp van velen te realiseren.
Het resultaat van al die activiteiten ligt nu voor u en het is aan u om als bezoeker/koper de veiling tot een succes te maken.

Organisaasje

Foar de organisaasje fan dizze doarpsfeiling hat de Stichting "De Burgerkamp" in berop dien op de trije belutsen ferienings. By de fuotbal-, kuorbal- en tennisklubleden binne trije minsken ree fûn om, mei twa leden fan it stichtingsbestjoer, in kommisje te foarmjen ta opset en útfiering fan de feiling.
Dy Kommisje Fûnswerving Burgerkamp bestie sadwaande út:
Siemen v/d Meer en Annie Wedzinga foar de Stichting;
Elle Blauw foar D.O.W (kuorbalferiening);
Gosse Terpstra foar De Marslach (tennisferiening) en
Wijbe Postma foar de V.V.E (fuotbalferiening).

Fansels koe dizze kommisje net alles allinnich behappe en moast der in grut berop dien wurde op oare leden fan de belutsen ferienings. Dy meiwurking waard romhertich ferliend en mei help fan in grut tal frijwilligers koe ta útfiering oergien wurde. Fanút de K.F.B. hjirby tank foar dizze help!!!

Foar de feiling sels waarden fjouwer oproppers/feilingmasters frege út 'e neamde geledingen. Op de doarpsfeiling sille
Jaap Tillema (Stichting), Willem de Vries (D.O.W.), Douwe Brouwer (Marslach) en Piet Hogendorp (V.V.E.) besykje de oanbeane kavels oan 'e man te bringen.

De hiele ferkeaperij stiet ûnder tafersjoch fan ús doarpsgenoat Ebe Veerman (notaris).

De iepeningshanneling fan de doarpsfeiling sil ferrjochte wurde troch wethâlder foar Sportsaken fan 'e Gemeente Tytsjerksteradiel, frou Siety Siegers-Wijma.

Protocol van de Dorpsveiling

· De aangeboden goederen en diensten worden aangeduid met de benaming: kavel.
· De kavels worden verkocht in de staat zoals ze voor de veiling aangeboden zijn.
· De kavels kunnen bezichtigd worden tussen 16.30 uur en 18.45 uur in en bij de gymzaal van sportcomplex "De Burgerkamp"
· De kavels hebben een nummer dat overeenkomt met de bijgevoegde kavellijst.
· De organisatie van de veiling houdt zich het recht voor om aangeboden kavels niet op te nemen, samen te voegen en/of te splitsen als dat een aantrekkelijker aanbod oplevert of de veiling vlotter laat verlopen.
· De bezoekers van de veiling ontvangen bij binnenkomst een kaart met daarop een persoonlijk veilingnummer, dat tevens wordt genoteerd op een bezoekerslijst.
· De verkoping geschiedt bij opbod. De veiling-organisatie kan beslissen of een kavel beter bij afslag geveild kan worden.
· Als een kavel volgens de veilingmeester te weinig opbrengt, kan hij die kavel terugnemen.
· Het bieden gebeurt door de kaart met het persoonlijke veilingnummer op te steken.
· Na de koop wordt de kavel en het bedrag door veilingsecretarissen genoteerd op de bezoekerslijst bij de naam van de koper.
· Na het afwerken van de kavellijst vindt er nog een verloting plaats onder de aanwezigen; het persoonlijke veilingnummer is dan het lotnummer.
· De koper dient het gekochte direct af te rekenen na afloop van de veiling; betalingen via een éénmalig machtigingsformulier zijn ook mogelijk.
· De koper kan het gekochte direct meenemen, eventueel in de vorm van een tegoedbon.
· Een tegoedbon blijft een jaar na aankoop geldig, tenzij koper en aanbieder in overleg anders overeenkomen
· De opbrengst van de veiling komt in de bouwkas van de Stichting "De Burgerkamp".
· In de dorpskrant "BREEDút" zal het resultaat van de veiling bekend worden gemaakt.
In onvoorziene gevallen beslist de Kommisje Fûnswerving Burgerkamp in overleg met notaris E. Veerman.

Spesjale kavel: "Burgerkamp-oeren"

Al sûnt de hjerst 2000 binne der in tal frijwilligers dwaande mei de réalisaasje fan de bouplannen. Minsken dy 't mei entûsjasme en ynmoed har frije tiid opofferje om te mitseljen timmerjen, beton te stoarten, kezinen te stellen, ensfh. De lêzer fan dit boekwurkje kin himsels op 'e "Burgerkamp" oertsjûgje fan har krewearjen.

Guon doarpsgenoaten sille har deroer fernuverje dat sa'n lyts ploechje frijwilligers, sa'n mânsk kerwei útfiert. Der binne grif persoanen yn ús doarp dy 't tinke: "Koe'k ek mar byspringe, mar ik ha dat net oan tiid of de hannen stean my ferkeard foar sok wurk". Skuldgefoel kin tige pleagje en it sit minsken grif dwers dat hja sa oan 'e sydline stean bliuwe moatte.

De Kommisje Fûnswerving Burgerkamp hat begryp foar it beswierre gemoed fan dizze doarpsgenoaten en oare sympatisanten. Dêrom de ynstelling fan de "Burgerkamp-oeren". Troch in frijwilligerssertifikaat , dêr't de aard fan 'e wurksumheden op stiet, oan te skaffen, kinne hja har skuldgefoel ôfkeapje, dus frij fan in mentale belêsting it sportkompleks opstappe en… gebrûk meitsje fan de ferbettere akkomodaasje.

De K.F.B. biedt sertifikaten oan út de ferskillende bou-disiplines. De bieder/keaper kin himsels ferheffe ta opperman, timmerbaas, mitselder, tegelsetter, grûnwurker, betonstoarter en gean sa mar troch.
Nea wurde jo rapper in betûfte boufakker…
Tankewol

De opset, útfiering en it neiwurk fan dizze Doarpsfeiling hie net mooglik west sûnder de ynset en meiwurking fan in grut tal persoanen, ferienings, bedriuwen en ynstellings. Mei it risiko dat der immen of wat fergetten wurdt, wolle wy hjirûnder dochs dyselden dy't de Doarpsfeiling mooglik makke ha, hertlik tank sizze foar:

In stipebedrach (kontant jild dus):
- Feriening Doarpsbelangen Eastermar: fl. 300,-.
- Kalk-, Zandsteenfabryk op Skûlenboarch: fl. 250,-.
- In ûnbekende (slûf op 't Hôf 5 yn'e bus) fl. 50,-.
- A. Boersma - fam. Rinkema
- M. Wink - fam. Feddema
- W. Zandstra - fam. Horjus

Materiaal:
It poadium (I.B.S. "De Bolster"),
De lûdsapparatuer (Simon Dijkstra),
De ienkearige machtigingsformulieren (Rabobank )
Cake foar by de kofje (Bûn fan Plattelânsfroulju, Eastermar),
Romte foar opslach kavels (fa. Brouwer & Brouwer, fa. Swart).
Persoanlike ynset:
Eabe Veerman (haadfeilingmaster);
Willem de Vries, Piet Hogendorp, Douwe Brouwer, Jaap Tillema (oproppers);
Evert Lijzenga (kontaktpersoan Rabobank)
Simon Dijkstra (ferdivedaasje);
Rimer Postma (IT-advizen)
Alle feilingmeiwurkers (sekretariaat, tasicht, e.o.)
Alle kaveloanbieders en fansels al dy oare frijwilligers!

 

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: