baggeren

It kealle nochal swier, dat it hat even duorre foar dat der útein setten is. Mar no binne sy der dochs mei dwaande. Oare jier kin it paad fan Drachten nei it Lauwermargebiet troch noch mear boatsjeminsken besocht wurde.
Spitigernôch wurdt it sleatsje nei de Snakkerbuorren, by de iisbaan lâns, net meinommen. En it Skûtsje leit fanwege de wurksumheden even net by de brêge mar yn de passantenhaven. In keaper is der op dit stuit noch net.

skutsje

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: