Op dit stuit wurde de lêste saken ôfhannele en is rekreaasjegebiet de Komerk sawat klear.
Meikoarten sil it paad om de iisbaan hinne asfaltearre wurde en wurde de beamkes plante.
It parkearterrein is al sa goed as klear, it is noch in kwestje fan de rommel oprûmje.
It foarsjenningsgebou is klear.
Meikoarten kin it terrein in it sintsje setten wurde. De grutte peal yn it midden fan it terrein is no foarsjoen fan lampen en speakers (foto).

komerk-ferljochting.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen