Mei de sloop fan basisskoalle de Balsemyn is úteinsetten. Fansels wurde earst alle materialen skieden en dan ôffierd. It wurket altyd wat ferfjremdzjend om te sjen dat in gebou in yn pear dagen mei de grûn gelyk makke wurdt, wylst men it idee yn de holle hat dat gebouwen foar de ivichheid stean bliuwe.

Trouwens, no 't wy it oer de Balsemyn hawwe, jo binne dochs net ferjitten dat der mei it betinken fan in nije namme (yn plak fan Klustermar) in aardige priis te fertsjinnen is? Sjoch hjir foar de details. Faker ynstjoere is tastien!

sloop-balsemyn.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen