Ein juny soe it allegear klear wêze moatte. En yndie, der gebeurt seker wat op 'e Komerk.
It wetter wurdt oant 1,50 m útbaggere. In oannimmer is úteinsetten mei de bou fan it foarsjenningshúske. De steigers skine al klear te wêzen en hoege allinne noch mar pleatst te wurden.
It is spitich dat de 'ús Pearel' net klear is mei de iepening fan de Lits-Lauwersmarrûte op 14 juny. Mar fierders kinne wy asen och sa blied wêze mei sa'n moai rekreaasjeterrein.

komerk-opbouw.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen