Mei in protte leven en kabaal gie der moandei 24 april in optocht troch it doarp.
It wiene de bern fan de Balsemyn dy't mei in 'lawaaioptocht' ôfskie namen fan harren skoalle.
Ferklaaid as piraat,prinses of toverfee en mei toeters,bellen,fluiten en trommels.
Fanôf moandei 24 april is de Balsemyn oan it Leech efkes ferline tiid en giet de skoalle tydlik fierder oan de Boskamp. Oer likernôch twa jier keart de skoalle wer werom op it 'âlde nêst' , wer op it Leech nûmer 2.
Sa gau as mooglik sille der hekken om it gebou hinne setten wurde, en dan sil ynkoarten de sloop útein sette.

basemyn-optocht.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen