Earder hawwe jim hjir op dizze side lêze kinnen oer hoe't it allegearre komt mei ús doarpsplein en wat de stân fan saken wie.

 IMG 2309

Op dit stuit is men dwaande om it prachtige iepenbiere sit-elemint te pleatsen om en ûnder de kastanjebeam op de kop fan it Wâltsje.

IMG 2319

Under tafersjoch fan ús eigen 'Broekophâlder' wurdt de montaazje útfierd.

 IMG 2317

Mei nammen as Jan Wind as eardere doarpsbelangfoarsitter en Rienk Vlieger as betinker koe it fansels net oars en betink, mei de hurde-wyn-sfear yn 'e achterholle, in mânsk skûtsjeswurd as tafel/poadium. Klik op ien fan de foto's foar in byldferslach. Letter komme der mear foto's.

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen