Oan alle Eastermarders,

Nei 50 jier moatte wy spitigernôch ús bedriuw/winkel slute. It docht gewoan bliken dat yn Eastermar gjin besteansrjocht mear is foar in grientespesjaalsaak sa't wy dat graach woene.
Dizze wike is de winkel noch iepen en wy hoopje dat we de besteande foarried noch sa folle mooglik kwyt kinne.

Sneon/saterdei 20 april sil nei 15.00 oere de saak sluten wêze.

Lâns dizze wei wolle we ús klanten dy’t de saak altyd stipe hawwe, fan herte tanksizze!

Jannes Hamstra

Jannes Hamstra - grientespesjalist

{jcomments on}

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen