Heechhout oan de Snakkerbuorren
It heechhout sil omheech

 

Nei oplevering die bliken dat de hichte fan it brechje tusken de Komerk en de Snakkerbuorren justjes leger wie as op tekening en neffens ôfspraak.

Hjoed waard úteinset mei it omheechbringen fan it heechhout en komt der 20 sm by op.

De hichte fan it heechhout komt hiel krekt omdat der boaten fan de Wettersportferiening oan de doarpskant fan it brechje lizze.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen