Foar de gelegenheid mocht de nije muzykynstallaasje even oan. In hichtepunt yn de skiednis fan de iisbaanferiening: it oansetten fan de wetterpomp op 'e Komerk. Fansels wie it folsleine bestjoer oanwêzich om dizze hannelingen foar de earste kear mei te meitsjen. De pomp sil krekt sa lang trochdraaie oant de nije iisbaan folslein ûnder wetter stjit. In slûf yn de daam tusken iisbaan en de Snakkerbuorren bepaald de hichte fan de wetterstân yn de iisbaan. Omdat it gers frij lang is (der koe net meand wurde omdat it lân te sompich wie) moat der dit jier flink wetter yn.
De Komerk leit boppe NAP, fandêr dat der in pomp nedich is om it wetter yn de iisbaan te litten. Kommend foarjier is it in kwestje fan de slûf wer iepen sette; it wetter moat dan út himsels wer fuortrinne.

De lange baan foar de wedstriden is al útset, de poeiermolke yn it nije foarsjenningshúske stjit al klear, no de froast noch...
Mear yn de 'Actief' fan kommende wike.

iisbaan-sluf.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen