De brêge op Skûlenboarch moat sadanich oanpast wurde dat er op ôfstân betsjinne wurde kin. Yn novimber sil de apparatuer dy’t dêrfoar noadich is, oanbrocht wurde. Om it frachtferkear safolle mooglik yn ‘e mjitte te kommen, sille de wurksumheden yn de wykeinen plakfine.
Ien en oar betsjut dat de brêge nei ferwachting yn novimber de wykeinen fan freedtejûns oant sneintejûns foar alle ferkear sluten is.
Ek de brêge fan Eastermar sels sil op ôfstân betsjinne wurde fanút it selde nije brêgegebouke by Skûlenboarch.
Mear hjiroer op www.fryslan.nl

brege-skulenboarch.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen