"Hawwe jimme in winkeltsje?", freget in foarbygonger oan in pear bern dy't op strjitte drok binne mei in kleed, in planke, in boartersguodkassa en oar spul.
"Nee hear", seit ien fan de bern, "wy boartsje Sjouke en Sjippie".

boarterguodkassa

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: