Sa’n oardel moanne ferlyn wie ús doarpsgenoat en keunstskilder Gosse Koopmans tige aktyf om yn ‘e kjeld rûnom yn ‘e provinsje iistaferielen en reedridersbylden oan it doek ta te betrouwen. It kin hurd feroarje!

Freed 23 maart siet dyselde winterskilder mei in sinnehoed à la Rik Felderhof hearlik smûk yn ’t sintsje de linebeammen foar syn hûs te skilderjen: maitiid!

 Maitiidssinne Gosse

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: