Okkerdeis wie der in 'djipte-ynterview' mei Hijlke Posthumus yn Hea!, it populêre telefyzjeprogramma op Omrop Fryslân. De bylden begjinne by 4.26.

hea

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: