Mar leafst 130 gedichten wiene ynstjoerd foar de Lyrische Courant fan de Ljouwerter Krante. It tema wie DRANK. De bydragen fan twa doarpsgenoaten  binne troch de sjuery útkeazen en as beleanning pleatst yn de krante!
It gedicht STIKKEN fan Swaan Postma-Vondeling krige de tredde priis: in moaie kadobon!

stikken

momintopname

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: