Yn de BREEDút fan novimber hiene wy al lêzen kinnen yn it stikje fan Jeike Hoek dat it by 'SippieSuperSpar' tige drok wêze kin. Ut de gein hat Sippie doe wolris troch de winkel galme: "Elly, kassa 2!
Dochs wurdt dizze kreet sneon werklikheid. Troch de ferwachte drokte fanwege de ferkeap fan Bakker Wijnsma syn oaljekoeken komt der yndie in kassa by. Wa 't dizze primeur meimeitsje wol kin sneon 'achteroan' oanslute...!

sippie.jpg
Elly, kassa 2!

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: