Nei alle gedachten is jûn op Omrop Fryslân Televyzje Eastermar yn byld. Fan 'e moarn rûn der in kamerateam troch it doarp op 'e syk nei reaksjes.
Dit nét fanwege de ûnferwachte glêdens dy 't tusken acht en njoggen ûntstie en in stikmannich Eastermarders ûnderút helle. (Guon minsken binne doe raar telâne kaam.) Nee, de oanlieding is fansels it feit dat Doutzen mem wurden is fan in soan. It jonkje mei de namme Phyllon is fan 'e moarn yn it AMC yn Amsterdam berne. Wa't Doutzen lokwinskje wol, kin dat bygelyks dwaan fia Twitter.

Update: link nei it ferslach yn Hjoed fan Omrop Fryslân Televyzje

lokwinske

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: