Op saterdei 15 jannewaris 2022 is yn syn wenplak Nieuw Vennep Elle Bosma op 81-jierrige leeftiid ferstoarn. Bosma wie tige ynteressearre yn de skiednis, benammen yn dy fan Eastermar. Yn it gemeente-argyf yn Burgum kin elkenien dy’t wat witte wol oer de ûntjouwing fan Eastermar dêr kennis fan nimme.

Op camping De Lits hie de famylje Bosma in fakânsjeûnderkommen. Fan dêrút besocht Elle argiven en minsken om feiten boppe wetter te krijen.

Yn de eardere doarpskrante ‘BREEDút’ publisearre Elle Bosma geregeldwei nijsgjirrige artikels oer de 2e Wrâldkriich yn Eastermar, it bestean fan Eastermarder Vlaskamptunen en oare ûnderwerpen dêr’t syn brede belangstelling út bliek. Faak wienen syn artikels oansetten ta in boek, û.o. Buitengewoon gewoon oer de famyljes Wiersma en Reitsma, De duvelin fan de helling (Eastermarder bynammen, skreaun yn ‘e mande mei Eastermarders Ids Groenewoud en Sijbren Zandstra), Welgelegen te Eastermar oer it eardere suvelfabryk, en Eastermar, de Oorlogsevacués en de Hongerkinderen in 1945. Syn lêste boek wie Gelasterde onschuld oer it libben fan Jonkvrouw Marijke Tania Wijmstra  Feenstra en har lêste rêstplak yn Eastermar.

Elle Bosma hat ek as mei-grûnlizzer en beliedsbepaler yn ‘e Stichting Rom Paad in wichtige rol spile. Op de webside www.rompaad.nl hat er in ynventarisaasje makke fan alle lânnammen yn en om Eastermar hinne.
Mei rjocht in man fan kwizekwânsje mei in fin mear as in bears.

Syn kremaasje hat yn besletten rûnte plakfûn en neffens syn winsk wurdt de jiske letter útstruid op it hôf fan Eastermar.

Elle Bosma
Elle Bosma

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: