Per 1 july giet it ferbod op smoken yn foar de hoareka. Freed hat minister Ab Klink it beslút nommen dat dit ferbod ek foar feesttinten jildt.
Eastermar hat in lange tradysje op it doarpsfeest wat sigaarsmoken oanbelanget. Even in moment fan rêst yn de hektyk fan it doarpsfeest. Even yn de konsintraasje mei as wichtichste doel de langste sigaarkegel. By need in sjekje derby foar de smaak, in pilske foar de toarst, mar úteinlik giet it om it tal milimeters dat fan it stompke oerbliuwt. No nergens om, mar it is perfoarst in sport. In sport dy't driget ferlern te gean!

Froulju hawwe by de organisaasje oantrune op in eigen priis. Mar nee, sa fier mocht de emansipaasje net gean. Manlju of froulju, it giet om de lingte fan de sigaarkegel. Ek froulju moatte foar dizze kear bliid wêze mei in koart stompke, sa sei de organisaasje...

Michel van Holsteyn begûn justjes letter as de oaren. Alhiel yn de konsintraasje bleau hy allinne op it poadium oer, om úteinlik as twadde, mei de blierren op 'e tûme en mei in stompke fan 21 milimeter te einigjen.

Mar hoe komt dit it oare jier? Hat Michel de lêste west dy't oan dizze Eastermarder tradysje meidien hat? De minister hat it oer 'in de open lucht onder een luifel of parasolachtige constructie'. Soks skynt noch wol te kinnen. Wy moatte ôfwachtsje en it oan de kreative útfiningen fan de feestkommisje oerlitte... 'Okkema verhuur' hat partytinten, soe dat wat wêze?

doarpsfeest-sn-03.jpg

Besjoch de lêste minuut fan dit fenomeen!

 

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen