In winkel yn't doarp, dêrfan wie grut ferlet
dêr kin men dochs wier net mear sûnder!
Wy hiene it al opjûn en út de holle set
mar dan bart der dochs noch in wûnder!
Ja Sippie makke har sterk
foar de nije supermerk

It is in boppe- it is in boppeslach
Ja 't is hjir te heljen en ek te beteljen
Ja 't is in boppe- it is in boppeslach
Men kin hjir terjochte, alles sin no ûnder ien dak!

(tekst Nanke Tadema)

Mei dit liet waard de famylje Wijnsma tidens de feestlike iepening fan de nije supermerk 'Alles ûnder ien dak' tasong troch it Eastermarder koar.
Ek de fierdere reaksjes wiene tige posityf. "It is krekt of is 't hjir folle rûmer." "No moast hjir ris sjen, dit bin oars gjin rare prizen."
Wylst Sjouke Wijnsma foar Omrop Fryslân Televyzje nochris even flink reklame makket foar Eastermar (en foar de nije winkel), giet Doutzen noch even mei ferskate bern op 'e foto.
En bûten hawwe de earsten it nijste kreative sitsje fan Sippie ûntdutzen...

It nije tillefoannûmer fan 'Alles ûnder ien dak: 472711

allesdak2.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen