Juster is hiel foarsichtich it moai-waar seizoen úteinsetten. De earste fytsers fytse yn groepkes troch it doarp, de earste minsken sykje yn plakje yn de sinne op de ferkate terraskes en ek op it wetter, hiel beskieden, spiltet him al it ien en oar ôf...

Foarich jier wie it heal april 30 graden en waard der swommen yn de Burgumer Mar.

Image

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen