Op tongersdei 4 oktober kinne wy op Omrop Fryslân Geart van Tuinen sjen op ien fan syn syktochten nei in moai hûs foar syn populêre programma Hûs te keap. Hy komt telâne by de pleats fan Sjouke en Aaltsje Veenstra oan ‘e Achttienenweg 4.

Mear ynfo op de side fan Omrop Fryslân.

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen