It docht bliken dat Eastermar al aardich fertsjintwurdige is op YouTube. Wannear 't men it sykwurd Eastermar yntypt, komt men ferrassende saken tsjin. Sa kin nei it item oer de iepening fan de Komerk sjoen wurde op Omrop Fryslân. Of nei it prachtige nûmer 'Mear as in freon' fan Gerbrich van Dekken. Of moaie loftbylden fan Harm Hoekstra. It Paardenspektakel is hiel goed fertsjintwurdige. En sels kinne wy meigenietsje fan de BBQ by de Combex! En miskien wat minder foar de sportleafhawwers, mar wy sjogge Grijpskerk mei 6-0 fan Eastermar winnen...

Noch net útsjoen? Typ dan Easterbarren noch mar efkes yn.

Image

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen