It wie in bytsje feest tongersdeitemoarn 23 july yn ús doarpssuper: de Fryske flagge út, kofje en tee stie klear en ek wie der gebak. Want nei twa mislearre pogingen – ien yn april troch de strange koroanaregels en ien ein juny troch in ferkearsopstopping – kaam de kommisaris fan ‘e Kening dochs op besite. 
Drs. Arno Brok woe by dizze wurkbesite graach op ’e hichte steld wurde fan hoe’t it der yn de iennige folslein Frysktalige supermerk fan Fryslân om en ta giet. Hy waard mei kofje en oranjekoeke ûntfongen en krige útlis oer hoe’t dit projekt ta stân kaam en mei help fan ‘e Afûk stal krige. De kommisaris hie him goed taret op ‘e besite, want hy wist al in soad fan Sjouke en Sippy Wijnsma. Hy wie fol lof oer dit inisjatyf en yn in Twitterberjocht rôp de provinsje oare  supermerkhâlders yn Fryslân op om dit nijsgjirrige idee op te folgjen!
Sippie toande har in echte gastfrou: hja skikte de sjauffeur, dy’t yn ‘e tsjinstauto sitten bleaun wie, ek in bakje kofje mei oranjekoeke ta. En Sjouke soarge derfoar dat kommissaris Brok net mei lege hannen yn it Provinsjehûs werom kaam. De heechste provinsjebestjoerder krige in tas mei hearlike streekprodukten mei.

20200723 Brok 320200723 Brok 220200723 Brok

Foto's : Tjitske Wijnsma

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen