Bêste doarpsgenoaten,

Yn dizze tiid fan sosjale ôfstân fyne wy it wichtig om om elkoar te tinken.

Dêrom stiet der fanôf no by "Alles ûnder ien dak" enn moarn by "slagerij Otte Boersma in bak, wêr't jim kaartsjes & tekeningen yndwaan kinne.

Yn oerlis mei de Protestantse gemeente Eastermar en Lokaal Loket soargje wy dêrfoar dat de kaarten en tekeningen terjochte komme by minsken dy't wol in kaartsje brûke kinne!!
(en wy nimme dêrby de rigels fan it RIVM yn acht! )

Fansels meie jim ek sels in namme (+adres) yn de bak dwaan foar wa't jim graach wat ta ha wolle.

Wy hoopje dat wy de kommende tiid hiel wat ferstjoere en ùtdiele kinne!!

Groetnis,
Atsie Boersma & Wietske v.d Zee

kaartenentekeningen

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen